دست‌هایت

قسم به دست‌هایی که جز مهر -چیز- دیگری نداشت. در میان هزاران درخت همواره یکی‌ست چشم‌نواز تر، آن درخت تو بودی. هزاران سال زیستن انسان‌ها بر زمین؛ هزاران انسان در جستجوی سایه‌ای ناامید گشتند و بسیاری ایستادند؛ تو -ایستادی- با کوله‌باری پُر از سنگ. زخم عمیق زیستن بر تو فرود آمد و تو همواره -لبخند- …