زنان خالق شجاعت

‏شجاعت، واژه‌ای است که زنان خلق کرده‌اند. درین جهان پر از درد آنان ایستاده‌اند تا ثابت کنند که معنای «شجاعت» را به درستی نوشته‌اند. ~ و چقدر زیباست بانویی که موهایش قلمی شده و خونش جوهری برای نوشتن واژهٔ آزادی. – شیدا، مهرماه ۱۴۰۱

شجاعت

(برای مردم ایران) – آزادی، زندگی – مردم ایمان آورده‌اند به جنگیدن به طلب حق زیستن. گره می‌زنند زنان آن زلف‌های رنگین را و به میدان نبرد می‌روند. به مقابل دیو زمانه. – هراس؟ برایشان معنایی ندارد. شجاعت را کسانی معنا کردند که از کودکی از ما به دورشان کرده بودند.‏ و تنها زمزمه‌ی شهوت …