دوست همزبان من

(برای مردم افغانستان) دوستِ همزبان من آتشِ سینه سوزتان جان ما را هم سوزاند. آن روز که خبرش گوشم را درید و در خاطرم مجسم شد فریاد آن دختران، آه… چه می‌کند انسان! تا کدام قله خواهد رفت، نمی‌دانم. کدامین بامداد، زمین ز دستان چرکینِ بی‌دادگران پرواز کند، نمی‌دانم. این ترازوی فلک کی عشق و …