نزدیک‌تر

دیگر مرا توانی برای دوری نیست غرق شده‌ام در چشمانت انتظار می‌کشم هرچند مرا می‌کشد تا باز آیی و مرا نجات دهی تا اون روز بزرگ من چنان تکه چوبی در این اقیانوس دلتنگی سرگردانم. – علی دولیخانی (شیدا)