حمید مصدق

دلم برای کسی تنگ است – حمید مصدق

18 دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گل‌های باغ می‌آورد و گیسوان بلندش را – به بادها‌ می‌داد و دست‌های سپیدش را به آب می‌بخشید ­▫️▫️▫️ دلم برای کسی تنگ است که آن دو نرگس جادو را به عمق آبی‌دریایی واژگون می‌دوخت و شعرهای خوشی چون پرندها می‌خواند دلم برای …