بساط عاشقی

از روزی که به خاطر دارم احساسات در من گونه‌ای دیگر بود متمایز با دوستان و آشنایان شاید هم من اینطور گمان می‌بردم ولی یک چیز را خوب به خاطر دارم اینکه همیشه بساط عاشقی را داشتم بساط عاشقی با من چنان آمیخته بود که عشق همیشه در رگ‌های من جاری بود و لحظه‌ای که …